Odborné články - Potápačská škola Trenčín

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odborné články

PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY NA POTÁPAČA, ICH DOPAD NA VÝBER POTÁPAČOV PRE ZLOŽITÉ POTÁPAČSKÉ AKCIE:

  • STRES:

mediciálne je to súbor podnetov pôsobiacich nadmerne na organizmus, alebo je to stav
živého organizmu pri mobilizovaní obranných opatrení proti pôsobeniu týchto podnetov.
psychologicky je to situácia, v ktorej je adaptácia, alebo prispôsobenie ťažké, alebo
nemožné pri zvlášť silnej motivácii zrovnateľne s frustráciou.

  • STRESOR:

mediciálne i psychologicky je to príčina vyvolávajúca stres.

  • FYZICKÉ STRESORY

Aktuálna klimatická situácia - tepelný stres. Analýza vplyvu termických podmienok na
organizmus je spojená s hodnotením tzv. termického komfortu (pohodlia), určeného na
základe subjektívneho vyhodnotenia mikroklimatických podmienok prostredia potápačom
Tieto podmienky by mali spôsobovať fyziologické zmeny spôsobené naštartovaním
termoregulačného mechanizmu. Nízka teplota a značná miera vlhkosti vzduchu spôsobujú
psychofyziologické reakcie, ktoré vedú k relatívnej adaptácii na tieto podmienky.
Ukazovateľom deadaptácie je znížená práceschopnosť a psychické poruchy.

  • Osvetlenie - v tomto prípade môžeme hovoriť o zlej viditeľnosti. V týchto podmienkach

sú ľudia nútený vypracovať a naučiť sa individuálnej stratégii prekonávania obtiaži.
Tieto obtiaže sú prekážkou spôsobujúcou vznik chýb v pracovnej činnosti a tiež
predlžovanie doby určenej k vykonávaniu tejto činnosti. K tomu sa pričítajú ďalšie rušivé
vplyvy formou momentálnych rušivých situácií, ako napríklad oslnenie, čo je momentálne
nevyhovujúci stav dyskomfortu, alebo nepohodlia.

  • Hypoxia - čiastočný nedostatok kyslíka v krvi a tkaniach pri ťažkom dýchaní. Má vplyv

na nervový systém (prejavuje sa ospalosťou, zmenami nálady a sebadôvery, apatiou,
znížením sebakritičnosti a pod.)


  • Znížená priestorová orientácia - vplyvom zníženej viditeľnosti nie je možné využívať

zrakových vnemov ku korekcii svojho jednania a polohy tela tak, ako na vzduchu. Dochádza
ku zníženiu možnosti vyhodnocovania priestorových orientačných bodov a z toho plynúceho
sťaženého vnímania okolností priestoru prostrednia.

PSYCHOLOGICKÉ STRESORY
Sú spojené s prílišnou psychickou záťažou alebo emočným napätím.

  • Stres spojený s prácou v teame

Súvisí s rolou, akú má osoba, člen v teame plniť
- môže tu nastať konflikt, medzi tým, čo od neho ostatní členovia teamu očakávajú
/ práceschopnosť, výkonnosť, stereotypy ktoré sa danou rolou spájajú, ďalej konštitučné
osobnostné predpoklady osoby/ fyzická kondícia, štruktúra osobnosti, inteligencia,
charakterové vlastnosti, miera pripravenosti - preškolenia, pružnosť v reagovaní na
nové alebo zmenené situácie
-
Stres súvisiaci s nutnosťou preberania zodpovednosti za svoje rozhodnutia.
Stres súvisiaci so situáciou deficitu - ide o situácie, v ktorých napriek tomu, že máme
nedostatočné informácie, sa musíme jednoznačne a správne rozhodnúť,

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky